Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki:
* sklepu internetowego sklep.dentaidpolska.pl prowadzonego przez Bałtycki Instytut Stomatologii Sp. z o.o. SK - wyłącznego dystrybutora w Polsce produktów do higieny jamy ustnej marki DENTAID, Fittydent.
tel. +48 58 345 39 71, biuro@dentaidpolska.pl
ul. Nowatorów 31/5; 80-298 Gdańsk
NIP: 957-10-66-971
zwanego dalej Sprzedającym,
* podmiotu zawierającego ze Sprzedającym w ramach prowadzonej przez niego działalności umowę sprzedaży, zwanego dalej Kupującym.

2. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych.

3. Zakres działalności Sprzedającego obejmuje sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN i obejmują podatek VAT.
5. Wszystkie produkty na stronie sklep.dentaidpolska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Data ważności i numer partii na opakowaniu.
2. Produkty, w których opisie jest napisane "gwarancja", posiadają gwarancje producenta, realizowaną przez specjalistyczne serwisy zazwyczaj wskazane w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem. Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w gwarancji.
5. Dla dokonania po raz pierwszy zakupów u Sprzedającego nie jest konieczna rejestracja konta osobistego, ale ją zalecamy. Poprzez podanie danych Kupujący oświadcza, iż odnoszą się one do jego osoby i odpowiadają prawdzie. Rejestracja konta jest bezpłatna. Założenie przez kupującego konta na stronie Sklepu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o którym mowa poniżej.

6. Sprzedający przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową, za pomocą specjalnego formularza dostępnego pod przyciskiem "koszyk".

7. Kupujący może dokonać płatności w następującej formie:
Wysyłka kurierem za pobraniem: należność pobiera kurier.
Wysyłka kurierem po wpłacie na konto - Zamawiający wpłaca pieniądze na podany numer konta, po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest realizowane (przelew tradycyjny).

Płatności online, szybkim przelewem, których operatorem jest Blue Media S.A. typy obsługiwanych kart:  Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

8. Koszty przesyłki ponosi Kupujący, z wyjątkiem produktów o wartości powyżej 200zł brutto. Koszt przesyłki:
•   Przesyłka kurierska 18 zł brutto.
•   Paczkomat: 5.99 zł brutto.

9. Po otrzymaniu przez Sprzedającego wypełnionego formularza zamówienia i sprawdzeniu dostępności zamawianych produktów, prześle on Kupującemu pocztą elektroniczną wiadomość będąca potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu zostaną wymienione:
- nazwa zamawianych produktów,
- zamówione ilości,
- ceny jednostkowe,
- wartość zamówienia,
- koszt przesyłki,
- czas realizacji zamówienia,
- forma płatności,
- dane Kupującego,
- adres przeznaczenia,
- dane do faktury

W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:

a) częściowa realizacja zamówienia,
b) wydłużenie czasu oczekiwania,
c) anulowanie całości zamówienia.

10. Zamówienie będzie anulowane w przypadku gdy:

a) dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.
b) w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia nie wpłacono na konto Sprzedającego kwoty zamówienia.
c) występują inne okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację zamówienia.

Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

11. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie i wynosi do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sklepu Internetowego w przypadku zwykłego przelewu.

Realizacja zamówienia w przypadku szybkich płatności zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

13. Dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera/inpost bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczyciel nie zastanie odbiorcy pod wskazanym sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firmy kurierskiej.

14. Kupujący wyraża zgodę na udostępnianie dostawcy swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia.

15. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

16. Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem. Po pokwitowaniu i ewentualnej zapłacie za odbierany towar można otworzyć przesyłkę. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Kupującego.

17. Zawarcie umowy sprzedaży potwierdzane jest dowodem zakupu w formie paragonu lub faktury VAT dołączonych do wysyłanego towaru.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

19. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty wydania mu przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli towar nie został w żaden sposób zniszczony, nie nosi cech użytkowania i jest zapakowany w oryginalne opakowanie.

20. Odstępując od umowy Kupujący zobowiązany jest odesłać na własny koszt zakupiony towar Sprzedającemu, zaś Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu zapłaconą cenę. 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

21. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

22. Rękojmia. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

25. Reklamację zgłosić można w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty wykrycia przez Kupującego wady zakupionego towaru. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu zbadanie rzeczy w celu ustalenia zasadności roszczenia.

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

26. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Kupującemu na koszt Sprzedającego.

27. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt za pobraniem (zwrotem) kosztów poniesionych z tego tytułu przez Sprzedającego.

28. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest protokół reklamacyjny spisany z udziałem kuriera.

29. Administratorem danych osobowych jest:
Bałtycki Instytut Stomatologii Sp.zo.o. SK
NIP: 957-10-66-971 KRS: 0000440988
ul. Nowatorów 31/5, 80-298 Gdańsk,

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."


30. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023r.

31. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl